Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompetencje

Dyrektor Zespołu kieruje jego bieżąca działalnością, jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, powołuje i odwołuje wicedyrektora i kierowników po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

Odpowiedzialny jest za:

1)dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2)realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

3)tworzenie warunków do rozwijania samorządowej pracy uczniów i wychowawców,
4)zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

5)zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczychW zakresie dydaktyczno – pedagogicznym:

1)sprawuje nadzór pedagogiczny,

2)zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania,

3)w zakresie rekrutacji do szkoły:

a) powołuje szkolną komisję kwalifikacyjno – rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania,decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie decyzji komisji kwalifikacyjno – rekrutacyjnej, od powołania, której może odstąpić w przypadku, gdy liczba kandydatów do szkoły, jest mniejsza od liczby miejsc
b) może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc,
c) w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek ucznia lub jego rodziców może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminów rozmowy kwalifikacyjnej
e) dba o właściwą informację w sieci punktów informacyjnych dla kandydatów do szkół,
f) ustala dodatkowe kryteria decydujące o przyjęciu młodzieży i słuchaczy do klasy pierwszej szkoły średniej zależnie od profilu / kierunku / kształcenia
g) przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informacje o wynikach rekrutacji do klas pierwszych do klas pierwszych
4) może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

5) podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza specjalisty,

6) podejmuje decyzję o zwolnieniu - na wniosek rodzica - z nauki jednego języka obcego, jeżeli nie ma możliwości zastosowania przepisów w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych,

7) podejmuje decyzję o zwolnieniu z nauki jednego języka obcego ucznia niedosłyszącego, na podstawie wniosku pisemnego rodziców ucznia i zaświadczenia specjalistycznej placówki służby zdrowia oraz po uzyskaniu opinii logopedy i pedagoga szkolnego,

8)zwalnia ucznia na pisemną prośbą rodziców ucznia lub pisemną prośbę ucznia i w porozumieniu z jego rodzicami, z tych części zajęć przysposobienia obronnego, na które uczeń nie może uczęszczać ze względu na jego przekonania religijnego.W takim przypadku ocenia się wiadomości i umiejętności ucznia, z których nie został zwolniony.

9) może zezwolić uczniowi za zgodą na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologicznej, na indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela - opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.

10) zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkół różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowanianadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami,

11) może zawiesić czasowo zajęcia szkolne:
a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz.. 21°° , w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 ° C lub jest niższa,
b) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów,

12) może podjąć decyzję w porozumieniu z radą pedagogiczną - jeżeli w szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy - o potraktowaniu dnia wypadającego między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dnia wolnego od zajęć pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia - w wybraną sobotę

13) decyzję o organizacji tygodnia pracy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, który może być realizowany w pięciu lub sześciu dniach tygodnia.

14) może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji przebiegu nauczania pracownikom i studentom w zakresie dotyczącym prowadzonych badań,

15) wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji przebiegu nauczania na terenie szkoły w obecności swojej osoby lub innej wskazanej przez dyrektora

16) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania,
17) określa termin ustalania przez nauczycieli śródrocznych i końcowo rocznych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania,

18) ustala termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego na pisemną na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły,

19) powołuje trzyosobową komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w składzie:
a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji,

20) wyznacza na prośbę ucznia lub jego rodziców termin egzaminu klasyfikacyjnego,

21) może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny uczniowi ubiegającemu się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, w wypadku dokonania przez ucznia zmiany kierunku kształcenia się związanej ze zmianą typu szkoły lub profilu nauczania w liceum ogólnokształcącym lub zmianą kierunku kształcenia zawodowego. W takim wypadku dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych, a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym stopnie, co najmniej dopuszczające,

22) przestrzega ustaleń zawartych w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu dojrzałości, a w szczególności:
a) w sprawie obiegu dokumentacji, gdy uczeń wyraził chęć zdawania egzaminu przed komisją powołaną przy kuratorze oświaty,
b) w sprawie deklaracji wyboru przez ucznia egzaminu pisemnego i ustnego
23) przestrzega ustaleń zawartych w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i z przeprowadzenia zawodowego.

24) może zwiększyć wymiar godzin lekcyjnych ponad minimalną liczbę określoną w ramowych planach nauczania, co najwyżej do 35 godzin tygodniowo, jeżeli koszty zwiększenia znajdują pokrycie w przyznanych środkach budżetowych,
25) ustala wymiar zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych jak :
a) koła zainteresowań,
b) dodatkowa nauka języków obcych,
c) chóry, zespoły artystyczne pieśni i tańca, zespoły wokalno-instrumentalne,
d) zajęcia rekreacyjno-sportowe, jeżeli zajęcia pozalekcyjne mają być finansowane z rachunku środków pozabudżetowych ,

26) opracowuje planu nauczania dla każdego typu szkoły i nauczanego zawodu (specjalności) wg ustalonego cyklu kształcenia na podstawie planów ramowych z uwzględnieniem konieczności zrealizowania wszystkich obowiązkowych przedmiotów, ujętych dotychczas w obowiązujących planach nauczania,

27) przeznacza godziny przewidziane w ramowym planie nauczania do jego dyspozycji na wyrównanie przedmiotów w klasach programowo najwyższych,

28) może przeznaczyć na realizację przedmiotów: biologia z higieną i ochroną środowiska oraz chemia taką liczbę godzin, która zapewnia realizację obowiązujących programów nauczania w klasach o profilu podstawowym liceum ogólnokształcącego,

29) przeznacza godziny, przewidziane w ramowych planach na zajęcia praktyczne lub praktyczną naukę zawodu w zawodach (specjalnościach) oraz w klasach / semestrach, w których zajęcia te nie występują, na zwiększenie wymiaru godzin grupy przedmiotów zawodowych,

30) podaje w planie nauczania rzeczywistą liczbę godzin zajęć szkolnych pomniejszoną o liczbę tygodni praktyk zawodowych w poszczególnych klasach/ semestrach/ wynikającą z kalendarza organizacji danego roku szkolnego,

31) za zgodą władz oświatowych wnioskuje o wprowadzenie innowacji lub eksperymentu szkoły do 31 stycznia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny wprowadzenie innowacji lub eksperymentu,

32) odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

33) decyduje o kontynuacji lub zakończeniu uczestnictwa w różnych formach zajęć do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub łagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy,

34) odpowiada za prawidłowe wydawanie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków w szkolnych oraz ich duplikatów,

35) odpowiada za prawidłowe dokonywanie sprostowań dokumentów szkolnych,

36) zapewnia w miarę potrzeb opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie są objęcie nauką religii lub etyki w szkole,

37) współdziała z organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska na wzajemnie ustalonych zasadach, w celu zapewnienia warunków optymalnej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.W zakresie wychowawczo-opiekuńczym:

1) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne,

2) powołuje komisję do spraw pomocy materialnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły,

3) zatwierdza uchwały w sprawie pomocy materialnej,

4) określa szczegółowy regulamin przyznawania następujących świadczeń:
a) stypendium socjalnego,
b) stypendium za wyniki w nauce,
c) zasiłek losowy,
5) przyznaje świadczenia w ramach środków finansowych przyznawanych na ten cel w budżecie szkoły.

W zakresie realizacji planu finansowego szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

W zakresie rozwijania bazy szkolnej:

1) zarządza powierzonym mu majątkiem szkoły, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje w należytym stanie,

2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

3) zobowiązany jest do zapewnienia uczniom/słuchaczom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę na i poza jej terenem,W zakresie współpracy z organami szkoły:

1) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej, a w związku z tym przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej,

2) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu,

3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor powiadamia niezwłocznie organ prowadzący zespół,

4) zobowiązany jest przeprowadzić postępowania wyjaśniające w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej,

5) organizuje powstanie Rady Szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:a) Rady Pedagogicznej,
b) Rady Rodziców,
c) Samorządu Uczniowskiego

6) wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza

7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz polecenia służbowe oraz nadzorującego,W zakresie spraw pracowniczych:

1) może zwiększyć stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

2) ustala ocenę pracy nauczyciela,

3) obowiązany jest na wniosek nauczyciela zwrócić się o opinię o jego pracy do właściwego doradcy metodycznego oraz zakładowej organizacji związkowej, w której zrzeszony jest oceniany nauczyciel, a w przypadku, gdy nie jest on zrzeszony w żadnym związku zawodowym - do zawodowej organizacji wskazanej przez oceniającego nauczyciela,

4) może ustalić negatywną ocenę pracy nauczyciela,

5) zobowiązany jest zawiadomić nauczyciela o negatywnej ocenie jego pracy podając uzasadnienie z jednoznacznym ostrzeżeniem, że następna negatywna ocena spowoduje rozwiązanie stosunku pracy,

6) powiadamia o dokonaniu powtórnej oceny nauczyciela 14 dni wcześniej,

7) może wystąpić do organu nadzorującego z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny nauczyciela,

8) mianuje lub zawiera umowę o pracę z nauczycielem

9) może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenieść go w stan nieczynny w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, a także w razie zmian organizacyjnych,

10) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach:
a) prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym, zwolnienie z pracy lub wydalenia z zawodu nauczycielskiego,
b) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu nauczycielskiego,
c) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
d) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów,
e) upływu sześciomiesięcznego terminu [pozbawienia w stanie nieczynnym,
11) obowiązany jest na terenie wiejskim, w razie braku mieszkań dla nauczycieli - na żądanie nauczyciela podjąć starania o zapewnienie mieszkania w budynkach gminnych lub innych osób prawnych bądź fizycznych,

12) udziela urlopów związanych z dokształcaniem nauczycieli,

13) udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin po przepracowaniu, co najmniej trzech lat o ile organ zdrowia stwierdza taką potrzebę

14) może zawiesić w pełnieniu obowiązku nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

15) decyduje o zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli i innych pracowników szkoły,

16) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady szkoły, w sprawy odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

17) konsultuje ze związkami zawodowymi następujące decyzje:
a) rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony,
b) rozwiązanie stosunku pracy z mianowania
c) wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy,
d) przeniesienie służbowe,
e) powoływanie i odwoływanie członków komisji dyscyplinarnej
f) ustalenie regulaminu pracy,
g) ustalenie regulaminu nagród
h) ustalenie regulaminu premiowania,
i) określenie zasad wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego,
j) rozpatrywanie sprzeciwu od nałożonej na pracownika kary porządkowej,

18) Wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a nie ujętych w statucie,

19) szczegółowy zakres czynności dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę w oparciu o szczegółowe przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty i z ustawy Karta Nauczyciela.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2008 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:37