Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Szkolny system oceniania

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DRAWSKU POMORSKIM
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

§2. Ocenianie ma na celu :

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy
d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

§3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania
3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach, o których mowa w rozdziale 2
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania
6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


§4. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.

§5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


§6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Ocenione i poprawione prace pisemne uczniów przechowuje nauczyciel przedmiotu na zasadach określonych przez nauczyciela nie dłużej niż przez jeden rok.
Każdego roku szkolnego nauczyciele na pierwszych godzinach lekcyjnych swojego przedmiotu informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o kryteriach oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu informacyjnym zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkolnym Systemem Oceniania. Fakt ten należy odnotować w protokole zebrania z rodzicami.
Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do szczegółowej informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów:

a) bezpośrednio od nauczyciela przedmiotu
b) od wychowawcy, który ma obowiązek udostępnić wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów c) zapoznać się z egzemplarzem wymagań edukacyjnych i kryteriami oceniania wyłożonymi do wglądu w bibliotece szkolnej.

§8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę zobowiązany jest ją uzasadnić.

§9.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§10.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę nie tylko osiągnięcia określone, w §1, ale również wysiłek i zaangażowanie wkładane przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§11.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na określony czas z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii wydanej przez lekarza
1) dopuszcza się krótkoterminowe zwolnienia z w-f od rodziców, dłuższe (powyżej 1 miesiąca) powinny być umotywowane opinią lekarza wystawioną na odpowiednim druku
2) zwolnienia z zajęć na okres semestru bądź roku dokonuje dyrektor szkoły, do którego rodzice muszą złożyć podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim
3) uczeń zwolniony nie może pójść do domu, musi przebywać na zajęciach, nawet jeśli jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna z zastrzeżeniem p. 4
4) rodzice, których dziecko ze względów zdrowotnych nie może brać udziału w lekcjach powinni w podaniu zaznaczyć, że w sytuacji, gdy w-f, informatyka lub technologia informatyczna wypada na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko
5) jeżeli zwolnienie obejmuje cały semestr lub rok, w dokumentacji przebiegu nauczania (w dzienniku oraz w arkuszu ocen) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
6) szkoła prowadzi rejestr uczniów zwolnionych z zajęć w-f, informatyki i technologii informatycznej na podstawie orzeczenia lekarskiego.


ROZDZIAŁ 2

TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN

§12.1. Oceny bieżące i oceny za I semestr (ocena śródroczna) i za II semestr (ocena roczna), o których mowa w § 26 ustala się w stopniach wg następującej skali:
stopień celujący – 6 (cel)
stopień bardzo dobry – 5 (bdb)
stopień dobry – 4 (db)
stopień dostateczny – 3 (dst)
stopień dopuszczający – 2 (dps)
stopień niedostateczny – 1 (ndst)


2. Skróty stopni stosuje się:
a) przy wystawianiu ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym – skrót cyfrowy
b) przy wystawianiu stopni klasyfikacyjnych śródrocznych w dzienniku lekcyjnym – skrót literowy
c) przy wystawianiu stopni klasyfikacyjnych rocznych w dzienniku lekcyjnym, w arkuszach ocen i protokołach wpisuje się stopnie w pełnym brzmieniu.
3. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a) cząstkowe, określające poziom wiedzy i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania
b) śródroczne (klasyfikacyjne) stanowiące okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
c) roczne (klasyfikacyjne) polegające na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym.

§13. We wszystkich formach oceniania, przy których stosuje się kryteria punktowe ustala się następujące zasady:
od 36 % do 49 % dopuszczający
od 50 % do 69 % dostateczny
od 70 % do 85 % dobry
od 86 % do 95 % bardzo dobry
od 96 % celujący

§14. Ustala się następujące ogólne kryteria na poszczególne oceny:

Na ocenę celującą uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- potrafi rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, innych niż na lekcjach
- zdobywa tytuł co najmniej finalisty w konkursach na szczeblu minimum wojewódzkim i olimpiadach przedmiotowych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
- rozwiązuje problemy teoretyczne objęte programem nauczania
- potrafi samodzielnie interpretować oraz wyjaśniać fakty i zjawiska.

Na ocenę dobrą uczeń:
- posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające zrozumienie większości materiału
- umie samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym
- ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu
- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorodnych źródeł informacji
- bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie.

Na ocenę dostateczną uczeń:
- opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu na tyle, że jest w stanie czynić dalsze postępy w uczeniu się
- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela
- próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko
- wykazuje aktywność podczas zajęć.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- opanował treści konieczne przewidziane w podstawie programowej
- ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrabiać
- przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości
- współpracuje z nauczycielem, korzysta z jego uwag i pomocy.

§15. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z kryteriami zawartymi w szkolnym systemie oceniania

§16. Ustala się podstawowe formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

1. Formy ustne:
a) odpowiedzi – opowiadanie, dialog, opis
b) wypowiedzi – dyskusja, udział w debacie
c) recytacja.

2. Formy pisemne:

a) praca klasowa – zapowiedziana tydzień wcześniej ( wpis ołówkiem w dzienniku), czas trwania 1-2 godziny lekcyjne, obejmująca materiał z jednego działu
b) sprawdzian – obejmuje więcej niż 3 ostatnie tematy, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem w dzienniku, czas trwania do 45 minut
c) kartkówka – dotyczy ostatnich trzech tematów, nie wymaga powtórzenia ani zapowiedzi
d) dyktando
e) test – różnego typu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 90 minut
f) zadania domowe
g) referat
h) własna twórczość.

3. Formy praktyczne – sprawnościowe, doświadczalne.

4. Nauczyciel może ocenić wiedzę i umiejętności lub pracę ucznia prezentowaną w innych formach niż wymienione wyżej (np. sesja popularno-naukowa, udział w olimpiadzie, konkursie, praca w gazetce szkolnej itd.).

5. Nauczyciel ocenia również postawę ucznia obejmującą przygotowanie się do lekcji, udział w wykonywaniu zadań, aktywność i inicjatywę na lekcji.

6. Projekty grupowe – każdy członek grupy oceniany może być indywidualnie.


§17. Kontrakt z uczniem będący integralną częścią Przedmiotowego Systemu Oceniania może zawierać dodatkowe formy aktywności ucznia podlegające ocenie.

§18. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca pisemna trwająca całą lekcję lub dwie godziny, a w tygodniu nie więcej niż trzy.

§19. W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa lub sprawdzian.

§20. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu paragrafy 18 i 19 nie obowiązują.

§21. Jeżeli uczeń był nieobecny na wcześniej zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym (pracy klasowej lub innej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionej w §16 pkt. 2 i 3, ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem dodatkowy termin zaliczenia tej formy w ciągu tygodnia.

§22. Uczeń może poprawić ocenę z form sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionych w §16 pkt. 2 ust. a, b, e w terminach i na warunkach uzgodnionych z nauczycielem, jeżeli zgłosi taką potrzebę w ciągu jednego tygodnia. Możliwość poprawy oceny regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania.

§23. Uczeń powinien znać zakres materiału pracy klasowej (sprawdzianu, testu) lub innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności obejmujących więcej niż trzy tematy lekcyjne.

§24. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni. W szczególnych przypadkach, np. choroba nauczyciela, termin oddania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich może być wydłużony.

§25. Kartkówki powinny być sprawdzone w ciągu tygodnia, omówione i oddane uczniom do wglądu.ROZDZIAŁ 3


KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA

§26. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się po dwóch semestrach:

I semestr - od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych,
II semestr - od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

§27. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania za I semestr i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali i zasad określonych w § 12 oraz oceny zachowania.

§28. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z całego roku szkolnego z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali i zasad, o których mowa odpowiednio w § 12, 13 i 14 oraz oceny zachowania według zasad określonych w rozdz. VII.

§29. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

§30. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej (za I semestr) i rocznej można w jednakowym stopniu uwzględnić oceny bieżące uzyskane przez ucznia.

§31. Jeżeli w wyniku śródrocznej klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia (utrudnia) kontynuowanie nauki, nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie ustalonej między nauczycielem-rodzicem- uczniem.

§32. Na tydzień przed przewidywaną radą pedagogiczną klasyfikacyjną należy poinformować uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

§33. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną semestralną bądź roczną nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną, ocenę tę wpisuje do dziennika ołówkiem w odpowiedniej rubryce a rodziców powiadamia pisemnie.

§34. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa dotyczącego trybu ustalania rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

4. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny, jest ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę oraz dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§35. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.ROZDZIAŁ 4SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU.


§36. Informacje o uczniu zawarte są w:

1) dzienniku lekcyjnym,
2) dzienniku zajęć,
3) dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
4) arkuszu ocen,
5) dzienniku pedagoga szkolnego,
6) teczce wychowawcy,
7) notesie nauczyciela wychowania fizycznego.
ROZDZIAŁ 5


SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH DZIECI


§37. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji i zachowaniu dziecka od nauczycieli, wychowawców lub pedagoga szkolnego poprzez:

1) indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas w dowolnym czasie na życzenie rodziców lub nauczycieli (fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym)
2) zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami)
3) pisemne zawiadomienia sporządzone przez wychowawcę :
a ) o nieobecnościach nieusprawiedliwionych w miesiącu
b) o zagrożeniu oceną niedostateczną na dwa tygodnie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.

§38. Na koniec każdego semestru uczeń i rodzice otrzymują pisemną informację zawierającą wyniki klasyfikacji.ROZDZIAŁ 6


SYSTEM NAGRÓD I KAR.

§39. Uczeń ma prawo do następujących nagród:

- pochwały nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy oraz na wywiadówce wobec rodziców,
- pochwały dyrektora na apelu szkolnym na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, opiekuna kół i organizacji (z odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym i powiadomieniu rodziców),
- listu pochwalnego dla ucznia i listu gratulacyjnego dla rodziców na koniec roku szkolnego (warunki: średnia ocen 4,5 i więcej, bez ocen dst, wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie),
- dyplomów uznania,
- nagród książkowych na koniec roku szkolnego (warunki: średnia ocen 4,5 i więcej, i wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie,
- nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczanych na apelu szkolnym za różne formy uczniowskiej aktywności,
- wpisu do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia,
- nagród pieniężnych (Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty oraz władz samorządowych),
- nagrody dyrektora szkoły dla prymusa,
- świadectwa z wyróżnieniem ( warunki: średnia ocen 4,75 i więcej oraz wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie.

§40. Wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary:

- ustne upomnienie ucznia wobec klasy,
- upomnienie ucznia wobec klasy z adnotacją w dzienniku,
- nagana dyrektora szkoły z adnotacją w dzienniku i z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej,
- zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
- pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
- w przypadku ciężkiego naruszenia postanowień statutu szkoły i wyczerpania wszystkich środków wychowawczych określonych w statucie, dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§41. Uczeń ma prawo do odwołania się od zastosowanych kar, jeśli zdaniem rodziców, samorządu klasowego i ucznia są one zbyt surowe.

§42. Uczeń powinien złożyć podanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia kary.

§43.1. Do rozpatrzenia podania dyrektor powołuje komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący,
b) wychowawca,
c) pedagog szkolny
d) opiekun samorządu uczniowskiego
e) gospodarz klasy.

2. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami społeczności szkolnej komisja:

a) podtrzymuje zastosowaną karę,
b) zmienia jej rodzaj,
c) znosi całkowicie.

3.Z przeprowadzonego posiedzenia sporządza się protokół. Czas na wydanie decyzji wynosi 7 dni.

§44. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
ROZDZIAŁ 7


OCENA ZACHOWANIA.§45. Ocena zachowania uwzględnia:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym / stosunek do obowiązków szkolnych /

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

§46. Ocena zachowania nie ma wpływu na :

- oceny z zajęć edukacyjnych
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§47. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej podając ją do wiadomości uczniów klasy, której jest opiekunem.

§48. O przewidywanej dla ucznia ocenie nagannej (śródrocznej lub rocznej) wychowawca powinien poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej lub bezpośredniej (ustnie) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

§49. Wychowawca klasy ustalając ocenę zachowania powinien brać pod uwagę :

- samoocenę ucznia
- opinię zespołu klasowego
- opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły.


§50. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

§51. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem §53.

§52. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa dotyczącego trybu ustalania rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną oceną klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący
b) wychowawca klasy
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
d) pedagog
e) psycholog
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
g) przedstawiciel rady rodziców.

3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§53. Szczegółowe kryteria ocen zachowania:

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
1) nie opuszcza godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
2) nie spóźnia się na lekcje,
3) inicjuje lub organizuje przedsięwzięcia w klasie, szkole i środowisku lokalnym,
4) bezinteresownie pomaga kolegom lub innym osobom,
5) bierze czynny udział jako wykonawca lub zawodnik w organizowanych przez klasę, szkołę, środowisko lokalne przedsięwzięciach,
6) rzetelnie wywiązuje się z podejmowanych zadań,
7) czynnie przeciwstawia się przejawom brutalności, wulgarności i agresji,
8) dba o honor szkoły i klasy,
9) maksymalnie wykorzystuje swoje zdolności dla osiągnięcia jak najwyższych wyników w nauce,
10) dba o piękno mowy ojczystej,
11) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
12) w każdej sytuacji okazuje szacunek innym osobom.

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

1) w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, osiąga w nauce wyniki maksymalne,
2) opuścił do 5 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
3) jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,
4) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,
5) dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań,
6) w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla swojej i innych pracy, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej;
7) chętnie pomaga kolegom, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią,
8) nie ulega nałogom, swoją postawą zachęca do naśladownictwa.

3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

1) opuścił do 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
2) podporządkowuje się uchwałom, zarządzeniom rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, rady uczniowskiej i samorządu klasowego,
3) dba o mienie szkoły i naprawia wyrządzone przez siebie szkody,
4) stara się o utrzymanie porządku i czystości na terenie szkoły,
5) okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom,
6) szanuje wolność przekonań i godność osobistą drugiego człowieka,
7) nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających,
8) przestrzega zasad higieny osobistej,
9) bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę i kasę,
10) stara się osiągać pozytywne wyniki w nauce.

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

1) opuścił do 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
2) jest zwykle taktowny, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,
3) zwykle dba o swój wygląd, zdarzyło mu się jednak, że jego strój lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia,
4) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie,
5) zwykle postępuje uczciwie , stara się nie uchybiać godności innych osób, szanuje własną i cudzą pracę oraz mienie publiczne, nie uchyla się od pomocy kolegom, stara się angażować w prace na rzecz zespołu,
6) nie ulega nałogom.

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

1) w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, osiąga w nauce słabe wyniki,
2) opuścił bez usprawiedliwienia do 25 godzin lekcyjnych,
3) często zachowuje się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, używa mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,
4) zapomina o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój,
5) często nie dotrzymuje ustalonych terminów,
6) nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań,
7) często nie postępuje zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie reaguje na ewidentny przejaw zła, naraził na uszczerbek mienie publiczne lub prywatne,
8) zdarza mu się ulegać nałogom.

4. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

1) opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 25 godzin lekcyjnych,
2) jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny,
3) jest niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi,
4) nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań,
5) jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi,
6) jego zachowanie stwarza zagrożenie,
7) ulega nałogom i tym samym naraża na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły,
8) wchodzi w konflikt z prawem.
ROZDZIAŁ 8


EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY§54. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§55. Uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny jeśli:

1) nieobecności są usprawiedliwione,
2) nieobecności są nieusprawiedliwione rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin, gdy z taką prośbą zwróci się uczeń lub jego rodzice,
3) uczeń realizuje obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą bądź odbywa indywidualny tok (program) nauki.
4) uczeń kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego.

§56. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem informatyki,technologii informatycznej i wychowania fizycznego, gdzie egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§57. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu przed klasyfikacją.

§58. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą 3 osoby:

1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

§59. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Komisja sporządza protokół zawierający zagadnienia, prace pisemne i zwięzłe odpowiedzi ucznia i ustala ocenę. Protokół stanowi integralną część arkusza ocen.

§60. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna roczna (semestralna) może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

§61. Począwszy od klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończy szkołę), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

§62. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń i jego rodzice do dyrektora szkoły.

§63. W wyjątkowych przypadkach, w tym uwzględniając warunki zdrowotne i rodzinne ucznia, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Do wyjątków tych należy:

a) długotrwała choroba ucznia uzasadniona opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną
b) ciężkie przypadki losowe, rodzinne lub inne uzasadniające prawo do egzaminu poprawkowego.

§64. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

§65. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§66. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

§67. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, uzyskaną przez ucznia ocenę, prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik arkusza ocen ucznia.

§68. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§69. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

§70. Uczeń może w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłosić zastrzeżenia, co do niezgodnego z przepisami trybu ustalania oceny z egzaminu. Po tym terminie ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§71. Nauczyciel, o którym mowa w §66 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.ROZDZIAŁ 9EGZAMIN MATURALNY


§72. Tryb przeprowadzania egzaminu maturalnego reguluje rozporządzenie.ROZDZIAŁ 10POSTANOWIENIA KOŃCOWE§73. Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

§74. Szkolny System Oceniania podlega ewaluacji zgodnie z procedurami i harmonogramem mierzenia jakości pracy szkoły.

§75. Wszelkich zmian w SSO dokonuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§76. Zmiany wprowadzone w SSO obowiązują od dnia uchwalenia, ale nie później niż od 1 października danego roku szkolnego.


Szkolny System Oceniania został:
zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski dnia 19 X 2004 r.
zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia 19 X 2004 r.
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 9 XI 2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2008 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:35