Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rada Pedagogiczna

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:


1) zatwierdzenie planów pracy Zespołu,

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów / słuchaczy,

3) podejmowanie uchwał w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów / słuchaczy,

6) przeprowadzenie okresowej i rocznej analizy wyników nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy zespołu,

7) zatwierdzenie wniosków stałych i doraźnych komisji powoływanych przez radę oraz wniosków w sprawach przyznawania uczniom wyróżnień i kar,

8) ustalanie regulaminu swojej działalności, w którym szczegółowo określa się organizację pracy, zakres i formy działalności Rady Pedagogicznej,

9) zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Pedagogicznej,

10) wyrażenie zgody na uczestnictwo na zebraniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym osób zaproszonych przez przewodniczącego i wnioskowanie o udziale na zebraniach Rad Pedagogicznych z głosem doradczym osób nie będących jej członkami,

11) organizowanie z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków zebrań rad,

12) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia Radzie Szkoły,

13) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub do dyrektora Zespołu - o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w zespole,

14) występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty w sprawie przyznania uczniom stypendium MEN,

15) zatwierdza szczegółowe kryteria oceny zachowania,

16) zapoznawania się z wnioskami i opiniami Rady Rodziców dotyczących wszystkich spraw Zespołu,

17) zapoznawanie się z wnioskami i opiniami Samorządu Uczniowskiego dotyczącymi realizacji podstawowych praw uczniowskich,

18) w ramach współpracy współdziałanie z pedagogiem szkolnym.Ponadto Rada Pedagogiczna:1) opiniuje organizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

2) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, który nie został wyłoniony drogą konkursu, lecz funkcja ta została powierzona mu przez organ prowadzący szkołę,

3) opiniuje kandydata na stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze oraz odwołanie ich z powierzonych funkcji kierowniczych,

4) opiniuje przedłużenie kadencji dyrektora Zespołu powierzonej mu przez organ prowadzący Zespół na kolejne 5 lat ,

5) Rada Pedagogiczna ma prawo do poznania programu wizytacji, oceny pracy Zespołu i zaleceń powizytacyjnych organu nadzorującego Zespół.

6) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli innych pracowników szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2008 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:38