Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Cele i zadania szkoły

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
I

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania poprzez:

l/ umożliwienie uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w charakterystykach zawodowych absolwentów, niezbędnych dla uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2/przygotowanie absolwentów do świadomego wyboru dalszego kształcenia się lub wykonywania wybranego zawodu,

3/wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata,

4/ zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

II

1. Zespół Szkół w realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Deklaracji Praw Dziecka.

III

l. Praca dydaktyczno — wychowawcza i opiekuńcza realizowana będzie poprzez:

l/ dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, poprzez wprowadzenia programów autorskich,

2/zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz umożliwienie im realizowania indywidualnego toku nauczania, pod opieką nauczyciela lub grupy nauczycieli prowadzących ucznia i ukończenia szkoły w skróconym czasie,

3/ niesienie pomocy uczniom mało zdolnym dla umożliwienia im zdobycia minimum wiedzy i umiejętności,

4/ umożliwienie uczniom kształcenia i rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uzupełnienie i poszerzenie wiedzy ł umiejętności poprzez pracę w kołach zainteresowań, udział w konkursach i olimpiadach,

5/ wdrażanie uczniów do samokształcenia ł systematycznego podnoszenia wiedzy przez propagowanie osiągnięć technicznych, udział w konferencjach popularnonaukowych, współpracę z instytucjami rolniczymi działającymi w rejonie szkoły,

6/ upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska i zwracanie szczególnej uwagi na kulturę życia,

7/ kształtowanie zamiłowania do wybranego zawodu i późniejszego jego wykonywania przez prawidłowy stosunek do pracy na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych,

8/ współpracę szkoły z domem rodzinnym ucznia, kontakty z rodzicami na zebraniach w szkole, wizytach w domach uczniów i aktywny udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych,

9/ prowadzenie resocjalizacji młodzieży ze środowisk patologicznych we współpracy pedagoga szkolnego z rejonowymi poradniami pedagogiczno-psychologicznymi i społecznymi opiekunami dla nieletnich,

10/umożliwienie uczniom korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji, upowszechniając turystykę i organizowanie obozów i biwaków,

11/utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy uczniów,

12/ niesienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej przy Urzędach Gmin, szukanie sponsorów wśród rodziców i pomoc szkoły w miarę posiadanych środków,

13/ zapewnienie miejsc zamieszkania w internacie oraz umożliwienie odpłatnego korzystania z wyżywienia,

14/ uczniowie nie zamieszkujący w internacie mają możliwość korzystania odpłatnie z wyżywienia, odpłatność regulują odrębne przepisy,

15/ zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz na wycieczkach,

16/ zapewnienie uczniom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii, kierowanie się zasadami etyki, zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości,

17/ w celu realizacji zadań Zespół Szkół umożliwia uczniom korzystanie z:- pomieszczeń do nauki, biblioteki i czytelni,- zespołu urządzeń sportowo - rekreacyjnych,- ogrodu szkolnego,- pomieszczeń gospodarczych,- szatni.

18/ korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych odbywać się będzie na zasadach określonych w regulaminie i przez zarządzenie dyrektora szkoły.

IV

Zespół wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1/ uczeń w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pozostawać będzie pod stałą opieką nauczycieli prowadzących zajęcia,

2/ zabrania się prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczeń bez nadzoru nauczyciela, w zależności od kierunku szkolenia w laboratoriach, pracowniach szkolnych, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, stosuje się branżowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, na zajęciach praktycznych w laboratoriach, pracowniach należy przestrzegać liczebności uczniów w klasie,

3/ przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych pełnione są dyżury nauczycielskie w szkole zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego i opracowanym planem dyżurów,

4/ w czasie trwania zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek, biwaków i imprez sportowych zapewnia się opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa:
a/ przy wyjściu /wyjeździe/ z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów w wieku od 15 — 20 lat,
b/ przy wyjściu /wyjeździe/ z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów w wieku od 15-20 lat,
c/ opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
d/ w wycieczkach krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
e/ zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi,
f/ na obozach sportowych / stałych/ liczebność grup nie powinna przekraczać 20 osób /uczestników/ na jednego wychowawcę / trenera/, w przypadku treningu wysokogórskiego, kajakarskiego, żeglarskiego, wioślarskiego na jednego wychowawcę nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują mniejszej liczebności uczestników,
g/ podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem i obserwacją nauczyciela i ratownika,
h/ nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i przygotowanych, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna,
i/ opiekun winien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami organizowania kąpieli uczniów,
j/ w czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwrócić szczególną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia w odpowiednim zakresie intensywności,
k/ ćwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ćwiczeń,
l/ urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu, stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu, stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu powinien sprawdzić nauczyciel przed każdymi zajęciami,
ł/ uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza,
m/ wydanie uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia / np.. dysk, oszczep/jest zabronione, jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia uczniom odpowiedniego nadzoru osób dorosłych,

5/ uczniom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej udziela się pomocy materialnej odpowiednio do możliwości szkoły.

6/ młodzieży przebywającej w budynku podczas przerw lekcyjnych zapewnia się nadzór dyżurujących nauczycieli wg harmonogramu dyżurów.
7/ zapewnienie młodzieży dojeżdżającej opieki pozalekcyjnej.

V

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawcę przydziela się na cały cykl nauczania w danej klasie.

3. Młodzież zamieszkała w internacie dzieli się na grupy wychowawcze z przydzieleniem wychowawcy.

4. Dopuszcza się zmianę wychowawcy klasy w następujących przypadkach:
1/ na umotywowany wniosek uczniów i rodziców danej klasy, 75% w jawnym głosowaniu młodzieży i 75% poparcia rodziców i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
2/ z inicjatywy własnej dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego zaniedbań wychowawcy w pracy wychowawczo – opiekuńczej z klasą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2008 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:34