Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Samorządu Szkolnego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w DRAWSKU POMORSKIM
I Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o:
- decyzję Rady Pedagogicznej
- regulamin uczniowski Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pomorskim,
- ustawę o "Systemie oświaty".

2. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem całej społeczności młodzieży będącej uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pomorskim.

3. Samorząd Uczniowski tworzą trójki klasowe reprezentujące poszczególne klasy.


II Cele Samorządu Uczniowskiego

1. Celami Samorządu Uczniowskiego jest:

- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

2. Cele te realizuje poprzez:

- organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
- przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
- współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
- współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, rozrywkowych
- dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału w pracach społeczno-użytecznych w szkole i środowisku.
- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania,
- rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

3. Samorząd Uczniowski przedstawia radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie które dotyczą realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów a w szczególności:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

4. Samorząd Uczniowski posiada uprawnienia do:

- przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowań młodzieży.
- wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
- samorząd może powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w kodeksie ucznia.
- wydawanie opinii o uczniach, którym grozi kara regulaminowa.
- wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kronik, prowadzenie audycji szkolnych przez radiowęzeł, apeli informujących o działalności samorządu.
- współdecydowanie w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej.
- wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.
- dysponowania w porozumieniu z opiekunem samorządu funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

5. Samorząd informuje pozostałych uczniów o swej działalności. Przekazywanie informacji odbywa się poprzez:

- spotkania Rady Samorządu z trójkami klasowymi,
- wywieszanie informacji w gablocie samorządu.

6. Desygnowania swoich przedstawicieli do prac w innych organizacjach zrzeszającą młodzież uczącą się jak i być członkiem stowarzyszonym tych organizacjach.

7. W przypadku powoływania specjalnych komisji ( np. do spraw zaopiniowania pomocy materialnej, sądu koleżeńskiego i innych ) samorząd opracuje oddzielne dla każdej komisji regulaminy regulujące ich działalność.

8. Zebrania i narady odbywają się w czasie wolnym od zająć lekcyjnych i są protokołowane.


III Władze Samorządu Uczniowskiego

1. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest walne zebranie trójek klasowych.

2. Decyzje samorządu uczniowskiego zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków samorządu.

3. Obradami kieruje Przewodniczący Samorządu a pod jego nieobecność jego zastępca.

4. Pracami Samorządu pomiędzy jego walnymi zebraniami kieruje Rada Samorządu w skład której wchodzą: przewodniczący wraz z zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem pełniącym jednocześnie funkcją sekretarza.

5. Kadencja Samorządu i Rady Samorządu trwa przez okres roku szkolnego.


IV Wybory do Samorządu Szkolnego

1. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą trójki klasowe.
2. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Odbywają się na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
4. Kandydatów zgłaszają uczniowie danej klasy lub wychowawca.
5. Kandydatem nie może być uczeń z obniżoną oceną z zachowania.
6. Członkami trójki klasowej zostają osoby z największą ilością głosów.


V Wybory Do Władz Samorządu

1. Wybory do rady samorządu odbywają się raz w roku w I semestrze i odbywają się na zasadach demokratycznych poprzez głosowanie całej społeczności uczniowskiej.
2. Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu na trzy tygodnie przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisje wyborczą.
3. Kandydatami są uczniowie wszystkich klas. Zgłoszenia na kandydatów do Rady Samorządu należy zgłaszać do ustępującej Rady w ciągu tygodnia po ogłoszeniu terminu wyborów.
4. Zgłaszać kandydatów (po wyrażeniu ich zgody) mogą:
- trójki klasowe,
- organizacje szkolne lub koła zainteresowań,
- sam zainteresowany
- koleżanka, kolega.

5. Na tydzień przed wyborami odbywa się prezentacja kandydatów.
6. Komisja wyborcza przygotowuje kartki wyborcze. Na kartce znajduje się:
- spis kandydatów w kolejności alfabetycznej,
- klasa (poziom klasy)
- miejsce na postawienie znaku “x”
7. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie “x” przy nazwisku wybranej osoby. Głos jest ważny gdy na karcie znak “x” znajduje się tylko przy jednym nazwisku. Głos jest nieważny gdy znak “x” znajduje się przy więcej niż jednym nazwisku.
8. Liczba uzyskanych przez danego kandydata głosów decyduje o zajęciu stanowiska w Radzie.
9. Osoba która otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym Samorządu, druga w kolejności osoba zostaje zastępcą przewodniczącego a trzecia skarbnikiem.
10. Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki na drugi dzień po wyborach w gablocie samorządu szkolnego.
11. Jeżeli dwóch kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, o składzie Rady Samorządu decyduje Samorząd Uczniowski.
12. Wybory do Rady Samorządu odbywają się w czasie zajęć dydaktycznych po wcześniejszym uzgodnieniu z radą pedagogiczną terminu wyborów.


VI. Fundusze:

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentami funduszy są rady samorządów w porozumieniu z opiekunem.
2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
- ze środków finansowych uzyskanych przez uczniów za wspólnie wykonaną pracę
- z dochodów z imprez organizowanych przez Samorząd
- z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
- ze środków przeznaczonych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, organizacje i instytucje
- z darowizn.
3. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku Rady rodziców, z zaznaczeniem “Fundusz Samorządu Szkolnego”.
4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarowaniu środkami finansowymi Rady Rodziców.


VII. Obowiązki władz szkoły wobec samorządu:

1. Do obowiązków władz szkoły wobec samorządu należy:
- udzielanie pomocy samorządowi w całokształcie działalności samorządu, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły
- zapoznanie szkolnych rad uczniowskich z tymi zagadnieniami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży.
- zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu (pomieszczenia, sprzęt, niezbędne środki finansowe).
- wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
- czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły
- sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.
- zapewnienie koordynacji działalności samorządu uczniowskiego z działalnością władz szkoły.
- powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia Rady pedagogicznej.

2. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę samorządu, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.


VIII Obowiązki opiekuna samorządu:

Do obowiązków opiekuna Samorządu należy:
- udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
- zapewnienie z upoważnienia dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
- czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
- informowanie młodzieży o uchwałach Rady pedagogicznej w sprawach uczniowskich.
- inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem uczniowskim.
- uczestnictwo w ocenie prac Samorządu uczniowskiego dokonanej przez dyrektora i Radę Pedagogiczną


Zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pomorskim

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2008 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:39