Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Współdziałanie Organów

Dyrektor szkoły współpracuje ze wszystkimi organami szkoły poprzez:


1) organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej.

2) uczestniczenie w miarę potrzeb, z głosem doradczym w posiedzeniach:
a)Rady Rodziców,
b) Samorządu Uczniowskiego,

3) umożliwianie przepływu informacji i koordynowanie współpracy pomiędzy organami szkoły,

4) zajmowanie stanowiska wobec wniosków wpływających od poszczególnych organów szkoły i stosowane przepisy postępowania dla danej sprawy.Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują poprzez:


1) zapraszanie na swoje posiedzenie dyrektora szkoły i upoważnionych przedstawicieli poszczególnych organów szkoły,

2) rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do poszczególnych organów szkoły w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły:
a)jeśli organ, który otrzymał wniosek lub skargę, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dnia przekazać go właściwemu organowi szkoły, a przekazaniu wniosku lub skargi zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę,
b) organ właściwy do załatwienia wniosku lub skargi powinien załatwić wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca,
c) w razie niemożności załatwienia wniosku lub skargi w w/w określonym terminie właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia wniosku,

3) informowanie o planach i podejmowanych działaniach lub decyzjach innych organów szkoły w sprawach będących w kompetencjach poszczególnych organów.Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowej w szkole:
1) składający skargę kieruje ją do organu zgodnie z jego kompetencjami,

2) w przypadku nie załatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę,

3) nie zachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień statutu szkoły i norm współżycia w szkole.


Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący Zespół.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2008 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:40